Remakers Gym and Spa , Shyam Nagar, jaipur : Yoactiv