Rams Fitness Club , Pratap Nagar, jaipur : Yoactiv