Divya Gandhis Diet n Cure Clinic , Ashok Vihar, delhi : Yoactiv