Yuvarajs Dance Company , Anna Nagar West, chennai : Yoactiv