Highlite Fitness Square , Shenoy Nagar, chennai : Yoactiv