FitnessONE Group India LTD , Periyar Nagar, chennai : Yoactiv